E-Mail ile Ulaşınunka@unka.com.tr

Telefonla Ulaşın0 262 239 59 30

SEÇ Politikamız

ÜNKA, kuruluş ilkeleri gereği, yüklendiği sorumlulukların bilincinde yetişmiş tüm çalışanları ile SAĞLIKLI, EMNİYETLİ VE ÇEVREYE SAYGILI olarak müşterilerine, sektöre, ülke ekonomisine katma değer yaratmayı kendine ilke edinmiştir.

Bu ilke doğrultusunda, ÜNKA yönetiminin tüm bireyleri bu çalışmalarda ilk sırayı almaktadırlar.

Tüm çalışanlar, şirket politikası doğrultusunda, sağlık, teknik, emniyet ve çevreyi koruma koşullarının yerine getirilmesi için tüm kuralları uygulamakta olup, kendisinin ve çevresinde çalışan arkadaşlarının emniyetinin sağlanmasından sorumludur.

ÜNKA şirket politikası olarak; faaliyetlerinde aşağıdaki ilkelerin göz önünde tutulmasını öngörmektedir.

 • Çalışma sırasında personelin ve diğer insanların sağlık ve emniyetlerini korumak.
 • Çevreyi korumak.
 • Maddi varlıkların zarar görmesini önlemek.
 • Personelin ve şirketin mal ve bilgilerini korumak.
 • ÜNKA çalışanları; emniyetli bir faaliyet ortamı sağlamak, iş sırasında meydana gelebilecek yaralanmaları önlemek ve yüksek bir standart yakalayabilmek için aktif çaba harcamalı, faaliyetlerinden etkilenebilecek herkesin;
 • Sağlığını, emniyetini ve çevreyi korumak için, gerektiği yerde, yeni önlemler geliştirmek için gayret göstermelidirler.
 • ÜNKA çalışanları; çalışma sırasında her türden yaralanmanın önlenebileceği ilkesini temek alır ve faaliyetleriyle bağlantılı tüm kişiler arasında yüksek emniyet bilinci, disiplin ve bu ilkenin gerekli kıldığı kişisel sorumluluk duygusunu geliştirmek için aktif çaba harcamalıdırlar.
 • ÜNKA; tüm çalışanlarından sürekli olarak yüksek düzeyde sağlık, emniyet ve çevre koruması bilinciyle hareket etmelerini ve bunun için gerekli beceri ve desteğe sahip olmalarını sağlamalıdır.
 • ÜNKA; hiyerarşik yapı içersindeki sorumluluğun üzerinde durarak emniyet bilincini pekiştirmeli ve çalışanların iş sırasında sağlık ve emniyetini korumak ve geliştirmek için alınması gereken önlemlerin saptanması ve uygulanmasına aktif bir biçimde katılmasını sağlamalıdır.
 • ÜNKA, doğrudan denetim altında çalışan taşeronlardan sağlık, emniyet ve çevre koruması konularındaki standartları tam olarak benimsemeleri ve uygulamalarını, donanım, hizmet v.b satın aldıkları kuruluşların aynı tutumu benimsemelerini sağlamalıdır.
 • ÜNKA, personelin taşeronlarn gerek kendilerine gerekse de halka ve çevreye gelebilecek zararların bilincinde olmalarını sağlamalıdır.
 • ÜNKA, kazaları önlemek, her şeye rağmen meydana gelebilecek kazaları en aza indirgemek ve bunlardan doğacak maddi ve manevi zararları telafi etmelidir.
 • ÜNKA, doğayı şirket faaliyetlerinden kaynaklanabilecek olumsuz etkilerden koruyabilmek için gerekli tedbirleri almak zorundadır.
 • ÜNKA, çalışma sırasında alınması gereken önlemlerle ilgili, devlet kuruluşları, çalışma örgütleri, akademik ve mesleki kuruluşlar, sivil toplum örgütleriyle istişare içinde olmalıdır. bu alanda geliştirilen bilgi ve deneyiminden bu kuruluşlara aktarılmasını sağlamalıdır.